دریافت وضعیت پیامک های ارسالی

دوشنبه,۱۲ام مرداد , ۱۳۹۴

برای دریافت وضعیت پیامک های ارسالی از متد getStatus استفاده نمایید.
مثال:

http://webservice.opilo.com/WS/getStatus?username=xxxx&password=xxxx&ids[]=12345&ids[]=12346

شما می توانید متغیر های مورد نیاز را از طریق متد post و یا get ارسال نمایید.
متغیر های مورد نیاز برای فراخوانی سرویس:

 • username
 • password
 • ids (یک یا چند آیدی پیامک ارسالی)

در جواب شما یک آرائه با فرمت Json دریافت خواهید کرد که حاوی آیدی پیامک و وضعیت آن خواهد بود.

[
 {
  id: "1881686",
  status: 27
 },
 {
  id: "1881878",
  status: "1"
 }
]

وضعیت ها به شرح زیر می باشند:

 • ۱:رسیده به گوشی
 • ۲:نرسیده به گوشی
 • ۸:رسیده به مخابرات
 • ۱۶:نرسیده به مخابرات
 • ۰: در صف ارسال
 • ۲۷: شماره گیرنده مسدود می باشد