تعداد کاراکتر های هر پیامک چقدر است؟

دوشنبه,۳۰ام دی , ۱۳۹۲

تعداد کاراکتر های یک صفحه پیامک فارسی ۷۰ کاراکتر می باشد. در صورتی که تعداد کاراکتر های پیامک از ۷۰  بیشتر شود، پیامک به حالت چند صفحه ای تبدیل خواهد شد و تعداد کاراکتر های هر صفحه به ۶۷  کاهش می باید.

کاهش کاراکتر پیامک های چند صفحه ای به علت نیاز فضای بیشتر برای ذخیره اطلاعات در مورد هر صفحه پیامک است. یعنی ۳ کاراکتر از یک صفحه پیامک ۷۰ کاراکتری مختص به ذخیره اطلاعات مربوط به آن صفحه می باشد. این اطلاعات شامل تعداد کل صفحات پیامک و شماره صفحه پیامک فعلی می شود.

تعداد کاراکتر ربطی به سیستم ارسال پیامک سایت نداشته و یک استاندارد مخابراتی می باشد.

تا ۷۰ کاراکتر = یک ٰپیامک

از ۷۰ تا به بالا = هر پیامک ۶۷ کاراکتر، بدین معنی که تعداد کل کاراکتر های متن پیامک شما تقسیم بر ۶۷ می شود.

به صورت ساده تعداد کاراکتر های هر صفحه هنگامی که متن پیامک را در سامانه می نویسید به شرح زیر دیده می شود:

صفخه اول: ۷۰ کاراکتر
صفحه دوم: ۶۴ کاراکتر
صفحه سوم: ۶۷ کاراکتر
صفحه چهارم: ۶۷ کاراکتر
صفحه پنجم:۶۷ کاراکتر